chinese-programmer-wrong-pronunciation

Words Commonly Mispronounced by Chinese Programmers

中国程序员容易发音错误的单词

单词表

单词 正确发音(英) (点击朗读) 正确发音(美) (点击朗读) 错误发音
access /’ækses/ /ˈækses/ ❌ /ək’ses/
Adobe /ə’dəʊbi/ /ə’dəʊbi/ ❌ /əˈdub/
admin /’ædmɪn/ /ˈædmɪn/ ❌ /ɜ:d’mɪn/
adversarial /ˌædvəˈseəriəl/ /ˌædvərˈseriəl/ ❌ /ədˈvɜːrsəriəl/
agile /’ædʒaɪl/ /ˈædʒl/ ❌ /ə’dʒaɪl/
amazon /’æməzən/ /ˈæməzɑːn/ ❌ /’əmeizən/ /ə’meizən/
analogy /əˈnælədʒi/ /əˈnælədʒi/ ❌ /ænə’lɒdʒi/
Angular /’æŋgjʊlə/ /ˈæŋɡjələr/ ❌ /’æŋɡələ/ /’æŋdʒʌlə/
⭐AJAX /’eidʒæks/ /’eidʒæks/ ❌ /ə’dʒʌks/
alias /ˈeɪliəs/ /ˈeɪliəs/ ❌ /ə’lais/
Apache /ə’pætʃɪ/ /əˈpætʃi/ ❌ /ʌpʌtʃ/
app /æp/ /æp/ ❌ /eipi’pi/
archive /’ɑːkaɪv/ /’ɑːkaɪv/ ❌ /’ətʃɪv/
array /ə’rei/ /əˈreɪ/ ❌ /æ’rei/
⭐ASCII /’æski/ /ˈæski/ ❌ /ɑːsk/
aspect /’æspekt/ /ˈæspekt/ ❌ /ə’spekt/
async /əˈsɪŋk/ /æˈsɪŋk/ ❌ /’æsɪŋk/
avatar /’ævətɑː/ /ˈævətɑːr/ ❌ /ə’vʌtɑ/
Azure /’æʒə/ /ˈæʒər/ ❌ /ˈæzʊʒə/
bind /baɪnd/ /baɪnd/ ❌ /bɪnd/
cache /kæʃ/ /kæʃ/ ❌ /kætʃ/
Chrome /krəʊm/ /kroʊm/ ❌ /tʃɔːm/
clang /klæŋ/ /klæŋ/ ❌ /sɪlæŋ/
⭐Coq IPA French [‘kɔkʲ] 读若拼音“goq” - - ❌ IPA English [‘kʰɒk]
daemon /’diːmən/ /ˈdiːmən/ ❌ /dæmən/
debt /det/ /det/ ❌ /de’bit/
deny /dɪ’naɪ/ /dɪˈnaɪ/ ❌ /’dæni/
deprecate /ˈdeprəkeɪt/ /ˈdeprəkeɪt/ -
⭐deque /’dek/ /dɛk/ ❌ /di’kju/
digest /daɪˈdʒest,dɪˈdʒest/ n. /’dɑɪdʒɛst/ v. /dɑɪ’dʒɛst/ ❌ /’dɪgɛst/
⭐Dijkstra Dutch:/ˈdɛikstra/ English:/ˈdaɪkstrə/ - - -
⭐Django /ˈdʒæŋɡoʊ/ /ˈdʒæŋɡoʊ/ ❌ /diˈdʒæŋɡoʊ/
doc /dɒk/ /dɒk/ ❌ /daʊk/
⭐dotnet /dɒtnet/ /dɑːtnet/ ❌ /daʊtnet/
ephemeral /[ɪˈfemərəl/ /[ɪˈfemərəl] / ❌ /daʊtnet/
epoch /ˈiːpɒk/ /ˈepək/ ❌ /’ɛpətʃ/
execute /ˈeksɪkjuːt/ /ˈeksɪkjuːt/ -
executor /ɪɡˈzekjətə(r)/ /ɪɡˈzekjətər/ -
event /ɪ’vent/ /ɪˈvent/ ❌ /’ɪvənt/
facade /fə’sɑːd/ /fəˈsɑːd/ ❌ /’feikeid/
fedora /fɪ’dɔːrə/ /fɪˈdɔːrə/ ❌ /’fedərə/
format /’fɔːmæt/ /ˈfɔːrmæt/ ❌ /fɔ’mæt/
gauge /ɡeɪdʒ/ /ɡeɪdʒ/ ❌ /ɡɑudʒ/
Git /ɡɪt/ /ɡɪt/ ❌ /dʒɪt/
⭐GNU /gnu:/ /nuː,njuː/ -
⭐Grafana /grəˈfɑːnˌɑː/ /grəˈfɑːnˌɑː/ -
⭐GraphQL /græf kju ɛl/ /græf kju ɛl/ ❌ /dʒɪgræf kju ɛl/
⭐GUI /ˈɡu:i/ /ˈɡu:i/ -
⭐Haskell /ˈhæskəl/ /ˈhæskəl/ ❌ /hæˈskəl/
height /haɪt/ /haɪt/ ❌ /heɪt/
hidden /’hɪdn/ /ˈhɪdn/ ❌ /’haɪdn/
image /’ɪmɪdʒ/ /ˈɪmɪdʒ/ ❌ /ɪ’meɪdʒ/
implement /’ɪmplɪm(ə)nt/ /ˈɪmplɪmənt/ /ˈɪmpləˌment/ ❌ /ɪm’plem(ə)nt/
integer /’ɪntɪdʒə/ /ˈɪntɪdʒər/ ❌ /ˈɪntaɪgə/
issue /’ɪʃuː/ /ˈɪʃuː/ ❌ /ˈaɪʃuː/
⭐Java /’dʒɑːvə/ /ˈdʒɑːvə/ -
⭐jpg /’dʒeɪpeɡ/ /’dʒeɪpeɡ/ ❌ /ˈdʒeɪˈpi:ˈdʒiː/
key /kiː/ /kiː/ ❌ /kei/
⭐Kubernetes* /kubз’netɪs/ /kuːbə˞’netiz/ -
lambda /ˈlæmdə/ /ˈlæmdə/ ❌ /ˈlɒŋmdɑ/
⭐Ldap /el’dæp/ /el’dæp/ ❌ /el’daːp/
linear /’lɪnɪə/ /ˈlɪniər/ ❌ /’laɪə/
⭐LINQ /lɪŋk/ /lɪŋk/ ❌ /lɪŋkju:/
⭐Linux /’lɪnəks/ /ˈlaɪnəks/ /ˈlɪnəks/ ❌ /ˈlɪnʌks/ /ˈlɪnjuːks/
locale /ləʊ’kɑːl/ /loʊˈkæl/ ❌ /ˈloʊk(ə)l/
⭐Lucene /lu’siːn/ /lu’siːn/ ❌ /’lu:sən/
main /meɪn/ /meɪn/ ❌ /mɪn/
margin /’mɑːdʒɪn/ /ˈmɑːrdʒɪn/ ❌ /’mʌgɪn/
matrix /ˈmeɪtrɪks/ /ˈmeɪtrɪks/ ❌ /ˈmɑ:trɪks/
maven /’meɪvn/ /ˈmeɪvn/ ❌ /’maːvn/
⭐Microsoft /’maikrəusɔft/ /ˈmaɪkrəsɔːft/ ❌ /’mikrəusɔft/
miscellaneous /ˌmɪsəˈleɪniəs/ /ˌmɪsəˈleɪniəs/ -
module /’mɒdjuːl/ /ˈmɑːdʒuːl/ ❌ /’məʊdl/
⭐nginx Engine X - Engine X - -
null /nʌl/ /nʌl/ ❌ /naʊ/
obsolete /ˈɒbsəliːt/ /ˌɑːbsəˈliːt/ -
⭐OS X OS ten - OS ten - ❌ /ɔs eks/
phantom /’fæntəm/ /ˈfæntəm/ ❌ /’pæntəm/
parameter /pə’ræmɪtə/ /pəˈræmɪtər/ ❌ /’pærəmɪtə/
privilege /’prɪvəlɪdʒ/ /ˈprɪvəlɪdʒ/ ❌ /’prɪvɪlɪdʒ/
⭐Prometheus /prə-ˈmē-thē-əs/ /pro’miθɪəs/ -
putty /ˈpʌti/ /ˈpʌti/ ❌ /ˈpuːti/
⭐Qt /kjuːt/ /kjuːt/ -
query /’kwɪəri/ /ˈkwɪri/ ❌ /’kwaɪri/
Realm /relm/ /relm/ ❌ /riəlm/
reconcile /ˈrekənsaɪl/ /ˈrekənsaɪl/ -
⭐Redux /ri’dʌks/ /ri’dʌks/ ❌ /’ridju:ks/
resume /rɪ’zju:m/ /rɪˈzuːm/ ❌ /rɪ’sju:m/
resolved /rɪ’zɒlvd/ /rɪˈzɑːlvd/ ❌ /rɪ’səʊvd/
resort /rɪˈzɔ:t/ /rɪˈzɔːrt/ ❌ /rɪˈsɔ:t/
retina /’retɪnə/ /ˈretɪnə/ ❌ /ri’tina/
route /ruːt/ /ruːt,raʊt/ ❌ /rəʊt/
⭐San Jose /sænhəu’zei/ /sænhəu’zei/ ❌ /sæn’ju:s/
safari /sə’fɑːrɪ/ /səˈfɑːri/ ❌ /sæfərɪ/
scheme /skiːm/ /skiːm/ ❌ /s’kæmə/
⭐scala /ˈskɑːlɑ/ /ˈskɑːlɑ/ ❌ /ˈskæːlɑ/
segue /’sɛɡwe/ /ˈseɡweɪ/ ❌ /se’dʒ/
⭐SQL /ˈsiːkwəl/ /ˈesˈkjuːˈel/ - /ˈsiːkwəl/ /ˈesˈkjuːˈel/ - -
⭐sudo /’suːduː/ - /’suːduː/ - -
suite /swiːt/ /swiːt/ ❌ /sjuːt/
⭐thymeleaf /ˈtaɪmˌlɪːf/ /ˈtaɪmˌlɪːf/ ❌ /θiːmɪlɪːf/
tuple /tjʊpəl/ /tuːpəl/ -
typical /’tɪpɪkl/ /ˈtɪpɪkl/ ❌ /’taɪpɪkəl/
Ubuntu /ʊ’bʊntʊ/ /ʊ’bʊntʊ/ ❌ /juː’bʊntʊ/
Vagrant /ˈveɪɡrənt/ /ˈveɪɡrənt/ /ˈvagɹent/
variable /’veəriəbl/ /ˈveriəbl,ˈværiəbl/ ❌ /və’raiəbl/
verbose /vɜːˈbəʊs/ /vɜːrˈboʊs/ ❌ /’vɜːrboʊs/
⭐vue /v’ju:/ /v’ju:/ ❌ /v’ju:i/
width /wɪdθ/ /wɪdθ,wɪtθ/ ❌ /waɪdθ/
⭐YouTube /’juː’tjuːb/ /’juː’tjuːb/ ❌ /’juː’tʊbɪ/

附注

其他相关链接

 1. 真人发音 https://www.bilibili.com/video/bv1nv411i7z3 (by @hailintao)
 2. 简洁的单词列表,正确读音不用再打开新网页 https://cpwp.netlify.app/ (by @antfu7)
 3. 国际音标严式记音(纽约音)https://github.com/b1f6c1c4/programming-pronunciations-en_US (by @b1f6c1c4)

说明

 1. 本着简单的原则, 又为了避免程序猿们出现选择困难症, “正确音标”采用了最接近有道词典音频的英式 DJ 音标, 不代表其唯一性
 2. 专业在线英语词典请参考在线英语词典哪个比较好?

参考资料

 1. https://www.zhihu.com/question/19739907
 2. https://www.v2ex.com/t/131094
 3. https://www.v2ex.com/t/309350
 4. https://www.v2ex.com/t/63781
 5. https://www.v2ex.com/t/246033
 6. https://www.v2ex.com/t/342087